Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 26-10-2018
Versió: 8.2a
Descripció:
  • InterPNT: S'ha creat un nou mode d'interpolació a través d'estadístiques de veïnatge que assigna a cada cel·la l'estadístic designat (mitjana, mediana, màxim, mínim, rang, desviació estàndard, mitjana de les desviacions absolutes respecte de la mediana o nombre d'ocurrències), calculat considerant tots els punts que es troben dintre d'un cercle definit per un radi, o dintre d'un quadrat definit per un costat, ubicats al centre de cada cel·la que es vol interpolar. Per tant, no s'efectua cap ponderació dels punts dintre del cercle o quadrat, sinó que directament es fa el càlcul demanat, que pot ser una mesura de centralitat dels diferents valors (mitjana o mediana), de dispersió d'aquests valors (màxim, mínim, rang, desviació estàndard, mitjana de les desviacions absolutes respecte de la mediana) o, simplement, un recompte del nombre de valors disponibles (nombre d'ocurrències). És important adonar-se, doncs, que aquest mode és adequat sobretot quan tenim una gran densitat de punts, en relació a la grandària de la cel·la de la superfície (MDT) a crear i que el que acostuma a ser convenient és indicar un cercle o quadrat de veïnatge igual o no gaire més gran que cel·la a obtenir. Per exemple, en l'obtenció de superfícies contínues a partir de dades lidar pot ser indicada l'aplicació de superfícies de veïnatge (tot i que una interpolació per invers de la distància amb exponent 1 i un radi petit també pot ser útil, segons què vulguem obtenir). En canvi, en la interpolació clàssica a partir de dades termomètriques d'estacions meteorològiques (normalment molt més distants entre si que la grandària de la cel·la del MDT a obtenir) l'aplicació de mètodes com spline, kriging o ponderació de l'invers de la distància elevada a un exponent, seran habitualment les opcions d'elecció. Les estadístiques de veïnatge també són interessants per a determinar quants punts afecten cada cel·la del ràster obtingut (si empreu el paràmetre semicostat igual a la meitat del costat de la cel·la sabreu el nombre de punts que estan exactament dintre cada cel·la).S'ha provat aquesta nova funcionalitat per a obtenir l'altura de les superfícies dels objectes sobre el terreny a partir de 40000 milions de punts (4E+10) procedents de dades lidar sobre uns 40000 km2, tot generant una capa ràster de 2 m de costat, en un temps en hores modest en ordinadors amb 40 processadors i amb resultats molt satisfactoris.