Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 18-06-2018
Versió: 8.1i
Descripció:
  • RasTop: S'ha corregit un petit error en el càlcul d'àrees dels polígons resultants que feia que, en certes circumstàncies, polígons que haurien de tenit la mateixa àrea teòrica acabaven tenint àrees infinitesimalment diferents.
  • RasTop: S'ha evitat que en alguns casos en què el ràster origen presentava valors NODATA en les cel·les de la vora del ràster, el càlcul de l'envolupant de la capa de polígons resultant havia considerat la seva presència (quan aquests píxels haurien d'haver estat exclosos de consideració).