Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 02-03-2018
Versió: 8.1h
Descripció:
  • CombiCap: S'ha enriquit el resultat de l'anàlisi amb dues noves taules que resulten especialment útils quan es combinen dues capes amb igual llegenda, però corresponents a dos moments diferents en el temps, per tal de conèixer quin percentatge de canvi correspon a cada transició ignorant el cas de no-canvi (ignorant les zones on la categoria no ha canviat). Així doncs, en aquestes noves taules es presenta el càlcul de les proporcions que representen, exclusivament, els canvis (en la primera taula es calculen respecte de la primera capa i, en la segona taula, respecte de la segona capa). Per exemple, en les taules proporcionades fins ara era possible saber d'on provenien, en percentatge, els boscos de l'any 2017 respecte dels boscos de l'any 1997, de manera que tots els percentatges d'encreuament, incloent el cas de no canvi (bosc que continua essent bosc), sumaven 100 %. En les noves taules és possible analitzar exclusivament els canvis: saber quin percentatge del canvi cap a boscos (o des de boscos capa a altres categories) representa cadascun del canvis cap a boscos (o des de boscos), de manera que el conjunt de canvis (que NO inclou el bosc que continua essent bosc) suma 100 %.