Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 29-11-2017
Versió: 8.1g
Descripció:
  • WIsoMDE, WLinArc, WMicroPo, WOmbreja, WPerfils, WPNTBD, WRegioPn, WRegLog, WRegMult, WThiesse, WTiraVec, WVargram, WVec3D i WVisible: S'ha fet millores significatives en la capacitat d'importació de capes SDO.