Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 28-11-2017
Versió: 8.1f
Descripció:
 • WAtriPol, WAtriTop, WBufDist, WCalcIMG, WCiclar, WCombiCa, WCorrGeo, WEstdCam, WEstdGru, WGenVPOL, WInterPn: S'ha fet millores significatives en la capacitat d'importació de capes SDO.
 • SdoMM: S'ha fet millores significatives en la capacitat de descàrrega de capes SDO.
 • Lector Universal de Mapes del MiraMon: S'ha millorat alguns aspectes de la finestra que informa sobre el programa ("about") perquè es visualitzi correctament encara que l'usuari usi una grandària de recursos (tipus de lletra, etc) de més del 100 %.
 • MM32: S'ha corregit un error en la lectura de les capacitats dels serveis WMTS, concretament en els patrons de tall.
 • MM32, Lector Universal de Mapes i Director: S'ha millorar la finestra que informa sobre el programa ("about") perquè es visualitzi correctament els logos en funció de l'idioma seleccionat.
 • MM32 i MiraDades: S'ha solucionat que en alguns casos la selecció de registres del MiraDades en funció de les entitats seleccionades en el MiraMon no se sincronitzava adequadament.
 • MM32: S'ha corregit un error en la gestió de l'obertura de ràsters de 24 bits que es produïa quan les bandes seleccionades pertanyien al mateix REL però eren de diferent resolució; en aquest cas el programa informava correctament que no es podien obrir els fitxers degut a que no tenen la mateixa resolució, però posteriorment es tancava.
 • MM32: S'evita que un títol enormement llarg de capes vectorials pugui desestabilitzar el programa.
 • MM32: S'ha implementat l'opció de millorament de la imatge mitjançant expansió de contrast per a imatges en format JP2000.
 • MM32: S'ha millorat la finestra de navegació a servidors WMS/WMTS per permetre adreçes d'Internet d'altres tipus diferents a http, com ara https.
 • MM32: S'ha corregit un error en la lectura de mapes quan el sistema de referència era "plane" i l'idioma del programa era el castellà.
 • MM32: S'ha corregit el fet de que es llegien incorrectament les col·leccions de mapes preferits quan hi havia repeticions en els directoris que indiquen on són les col·leccions.
 • MM32: S'ha corregit un error en la construcció de la línia de comanda, que apareixia quan es cridava una MSA de 32 bits, hi havia algun dels seus paràmetres que era una cadena buida "" i existia l'aplicació de 64 bits. En aquest casos quan es construïa la línia de comanda per fer l'execució en 64 bits es feia malament.
 • MM32 i TIFIMG: S'ha corregit un error en què s'importava malament un TIFF de grisos de tipus "unsigned short int".
 • MM32: S'ha corregit un error en què es visualitzava malament un ràster de tipus "unsigned short int".
 • MM32: S'ha millorat la informació que es dóna en el cas de fer una consulta per localització d'un ràster comprimit però no indexat.
 • MM32: S'ha millorat la gestió del recurs d'anar a una adreça postal ("Fitxer | Obrir preferits", secció "Anar a"), activant-lo en funció de si l'usuari té o no accés a Internet.
 • MM32: S'ha fet millores significatives en la capacitat de descàrrega i reducció de temps d'espera en la visualització de capes SDO complexes.
 • MM32: S'ha modificat el comportament de la variable que indica el nombre de decimals a mostrar en les consultes per localització dels valors de capes ràster amb valors reals (en punt flotant), en els camps numèrics de taules vinculades a capes de tot tipus, i en tot tipus d'estadístiques en què mostrar nombres reals té sentit; fins ara la variable sempre es referia al nombre de decimals i ara si el nombre indicat és superior a 6 en comptes de decimals la variable s'interpretarà com al nombre de xifres significatives a mostrar. Aquesta millora constitueix una forma senzilla de millorar la visualització en valors molt grans o molt propers a zero, en què es commuta automàticament a una notació exponencial si convé. Podeu canviar el valor de la variable en una sessió des de la part inferior de la caixa "Informació | Opcions avançades" o establir el seu valor per defecte a la pestanya Informació de "Ajuda | Configurar paràmetres".