Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 27-11-2017
Versió: 8.1f
Descripció:
  • AdapRas: S'ha solucionat una incoherència amb els píxels amb valor NODATA del ràster origen amb el seu valor al ràster resultat.
  • TiraVec: S'ha solucionat una incoherència entre les unitats del camp escollit del vector a rasteritzar i el ràster de sortida.
  • ClaskNN: S'ha modificat perquè els mapes resultants siguin ràsters comprimits i indexats i, en el cas del ràster resultat de la classificació, s'ha documentat que el tractament de les dades és categòric i s'ha solucionat un problema en el llinatge a les metadades.
  • Emissiv: S'ha distribuït una nova recompilació del mòdul.
  • SentImg: S'ha distribuït una nova recompilació del mòdul.
  • Illum: S'ha modificat diversos aspectes del fitxer de metadades de sortida i s'ha afegit que durant l'execució mostri per pantalla més informació sobre les opcions escollides.
  • WIllum: S'ha distribuït una nova recompilació del mòdul.
  • CeosIMG: S'ha afegit una opció on permet obtenir informació de l'escena de les dades origen.
  • WCeosIMG: S'ha distribuït una nova recompilació del mòdul.
  • JPEGIMG: S'ha actualitzat diversos aspectes del fitxer de metadades de sortida.