Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 31-10-2017
Versió: 8.1f
Descripció:
  • WEstdCamp: S'ha afegit l'opció d'excloure el polígon 0 en el cas que la base de dades sigui una DBF d'una capa de polígons.
  • CalcImg: S'ha distribuït una nova recompilació del mòdul.
  • EstRas: S'ha afegit l'opció d'actualitzar el mínim i/o màxim de la capa a les metadades en calcular dades estadístiques d'un ràster.
  • EstRas: S'ha afegit l'opció de calcular la regressió (lineal o quadràtica) en calcular una imatge a partir de les estadístiques d'una sèrie de ràsters.
  • WEstRas: S'ha distribuït una nova recompilació del mòdul.