Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 28-07-2017
Versió: 8.1e
Descripció:
  • AtriTop: S'ha afegit una nova opció que, en el cas de la transferència d'atributs d'un fitxer de punts a un altre fitxer de punts, permet que cada receptor pugui rebre un atribut de més d'un donador més proper. En aquesta nova opció, es fa una mitjana (en el cas que el camp sigui numèric) o una moda (en la resta de tipus de camp) dels atributs dels donadors a considerar.
  • SentIMG: S'ha adaptat l'aplicació per poder importar els nous productes de nivell 2A (Level-2A) dels satèl·lits Sentinel-2.
  • LasPnt: S'ha modificat la importació de fitxers LAS per tal de poder obtenir una DBF resultat on els camps de les coordenades tinguin 3 decimals en comptes de 2.
  • HDFMM: S'ha distribuït una nova recompilació del mòdul.