Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 17-07-2017
Versió: 8.1e
Descripció:
  • GestBD: S'ha adaptat el test de consistència de les taules DBF a la DBF estesa.
  • MiraMon: S'ha corregit un error en la lectura de les DBF que es produïa en calcular la posició en fitxers amb molts registres (diversos Gbyte de dades en una sola taula).