Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 20-06-2017
Versió: 8.1d
Descripció:
  • WAtriPol, WAtriTop, WBufDist, WCalcIMG, WCiclar, WCombiCa, WCorrGeo, WEstdCam, WEstdGru, WGenvPOL, WInterPn, WIsoMDE, WLinarc, WMicroPo, WOmbreja, WPerfils, WPNTBD, WRegioPn, WRegLog, WRegMult, WThiesse, WTiraVec, WVargram, WVec3D i WVisible: S'ha corregit diversos errors en la importació de bases de dades geogràfiques ("geodatabases") Oracle (SDO) a la finestra d'importació de fitxers.
  • DGNMM: S'ha corregit un fet que podia ocasionar el tancament de l'aplicació durant la importació de fitxers DGN.