Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 17-03-2017
Versió: 8.1a
Descripció:
  • MMZ: S'ha canviat l'estratègia de certificació dels fitxers MMZX i MMZ: Ara els certificats ja no són generats per un executable especial, sinó per l'aplicació MMZ.exe general, sempre que es disposi d'un fitxer de certificació específic per a la institució, empresa, etc, que certifica. Des del projecte MiraMon ens posarem en contacte amb els anteriors propietaris de llicències de certificació per fer-los a mans el fitxer de certificació específic. D'aquesta manera, l'actualització de la MSA MMZ.exe sempre es pot fer de maner transparent i els usuaris amb drets de certificació es beneficien automàticament de qualsevol millora que contingui una nova versió de l'aplicació MMZ.exe descarregada des del servei d'actualitzacions del MiraMon, MUS. Es recorda també que generar fitxers MMZX o MMZ per a preservació o per a distribució permet garantir l'autoria i integritat de les dades distribuïdes (l'usuari final pot estar segur que les dades no han estat modificades amb posterioritat a la certificació, i pot conèixer quina institució, empresa, etc, les certifica).