Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 01-09-2016
Versió: 8.0m
Descripció:
  • Mosaic: S'ha enriquit l'eina amb la documentació de noves metadades en el cas de mosaic de capes ràster; entre les noves metadades hi ha la data del contingut, la qualitat de l'extensió temporal, etc. A més, també s'ha enriquit el mosaic ràster amb la informació del llinatge.
  • Mosaic: S'ha millorat la generació de les metadades (pel cas del mosaic de ràsters) per tal d'informar només dels fitxers que realment han participat a la creació de la imatge de sortida. D'aquesta manera, a les metadades del mosaic creat no apareixen ni de les capes presents al llistat de capes disponibles per a formar el mosaic però que finalment no han aportat cel·les o píxels, ni aquelles capes que han acabat essent cobertes completament per altres capes.
  • Mosaic: S'afegeix un paràmetre /LLINATGE=nom_fitxer. Aquest nom_fitxer és un ràster de sortida long-RLE en què cada cel·la conté com a valor l'índex del ràster usat (no considera cel·les NODATA). Aquest paràmetre només és vàlid en el cas del mosaic de fitxers ràster.