Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 14-06-2016
Versió: 8.0m
Descripció:
  • SHPTop: S'ha corregit el fet que l'exportació a format SHP d'un fitxer de polígons sense camps temàtics donava un registre de més.
  • MM32: S'ha fet que quan un mapa fa referència a capes de ruta massa llarga en referència al valor suportat pel sistema operatiu s'avisi l'usuari i se li suggereixi canviar de directori. Anteriorment la capa no s'obria però no s'explicava explícitament a l'usuari per què.
  • IsoMM, ClasSup i ClaskNN: S'ha millorat diversos aspectes. També s'ha evitat que en execucions paral·lelitzades (diversos processadors), quan es forçava el treball en disc i no en memòria els resultats no fossin idèntics a quan es procedia amb un sol processador; donat que aquest no era el mode per defecte, s'assumeix que aquesta correcció pràcticament no afecti els usuaris.