Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 10-12-2015
Versió: 8.0i
Descripció:
  • LinArc: S'ha resolt un cas en què segments coincidents 3D digitalitzats en sentits oposats en un VEC generaven en el fitxer ARC generat segones cotes bescanviades, addicionals a les cotes correctes.
  • InterPNT: En determiants casos, no regularment reproduibles, l'execuió trigava excessivament perquè realitzava una validació creuada encara que l'usuari no l'hagués demanada. Si el volum de dades era significatiu, i especialment per al mètode splines, el temps de càlcul era molt més gran. La nova versió controla correctament si cal fer o no validació creuada i, doncs, el temps d'execució es l'estrictament necessari.