Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 09-08-2015
Versió: 8.0f
Descripció:
  • Thiessen: S'ha donat suport a DBF grans de més de 2-4 Gbytes.
  • Visible: S'ha donat suport a IMG i DBF grans, de més de 2-4 Gbytes.
  • EstRas: S'ha donat suport a IMG i DBF grans, de més de 2-4 Gbytes.
  • CalcIMG: S'ha donat suport a IMG i DBF grans, de més de 2-4 Gbytes.
  • CalcIMG: S'ha corregit casos en què certes operació sobre diverses capes simultànies de ràsters mutibanda provocaven errors.
  • CalcIMG: S'ha incorporat al mòdul CalcIMG la funcionalitat de definir i executar operacions en un camp d'una taula DBF usant com a operands camps de la mateixa DBF (és a dir, en comptes de capes ràster o vectorials). Aquesta funcionalitat té associat un mode diferent del fins ara existent (on el resultat és un ràster), ja que el resultat omple un camp amb els resultats de les operacions efectuades registre a registre. Es pot emprar pràcticament qualsevol operació de CalcIMG (aritmètiques simples, trigonomètriques, lògiques, reclassificacions, etc), cosa que permet un enorme potencial per al tractament de les taules sense passar les dades a un full de càlcul i amb la possibilitat d'automatizar processos massius via BATCH.
  • MiraDades: La nova funcionalitat de càlculs sobre camps de taules DBF del CalcIMG pot usar-se també des de la interfície del MiraDades. D'aquesta manera, el MiraDades funciona en certa manera com un full de càlcul, on totes les cel·les d'un camp es poden operar amb les cel·les de qualsevol altre camp (o camps), efectuant-se l'operació entre cel·les del mateix registre.