Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 31-07-2015
Versió: 8.0e
Descripció:
  • BufDist: S'ha afegit dos paràmetres optatius /MINDIST_X= i /MINDIST_Y= que generen dos ràsters amb les coordenades X i Y, respectivament, de la localització de la diana més propera a cada pixel resultat i que es troba a la distància que indica el ràster resultat de tipus continu.
  • GenCost: S'ha afegit un nou mètode alternatiu que calcula el cost (no necessàriament mínim) respecte de la diana més propera seguint una trajectòria rectilínia (i euclidiana).
  • MiraDades: S'ha afegit eines per a convertir una DBF estesa a una DBF clàssica de forma semiautomàtica en la finestra de "Modificar l'estructura de la taula" del menú "Camps".
  • GestBD: S'ha afegit una pestanya per a convertir una DBF estesa a una DBF clàssica de forma automàtica. En cas que aquest pas comporti pèrdua d'informació sobre la mateixa DBF s'avisa l'usuari i es genera una còpia de seguretat.