Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 22-06-2015
Versió: 8.0e
Descripció:
  • SHPTop: En la importació de fitxers SHP es calculen els perímetres i àrees el·lipsoïdals en cas que el sistema de referència sigui en lat/long o bé en cas que així s'indiqui en el fitxer de configuració del MiraMon. S'ha optat per fer això donat el poc valor "intuïtiu" de les àrees projectades en unitats graus.