Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 21-05-2015
Versió: 8.0b
Descripció:
  • MiraDades: S'ha corregit un problema que apareixia quan es volia modificar el nom d'un camp d'una taula DBF i la modificació consistia només a fer el canvi de caràcters a minúscules o majúscules; en aquest cas, en modificar el nom del camp es perdia la informació del camp descrita al REL. Cal assenyalar que el MiraMon tolera com a DBF clàssica (no la considera una DBF estesa) una taula amb noms de camps amb minúscula perquè, malgrat ser una pràctica contrària a l'especificació del format DBF clàssic, alguns programaris SIG generen taules DBF amb noms de camp escrits amb lletres minúscules.
  • S'ha distribuït la versió 8.0b.