Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 23-05-2014
Versió: 7.2e
Descripció:
  • EstdGrup: S'ha evitat que en la generació de la DBF amb les estadístiques en determinades ocasions es poguessin generar camps amb noms idèntics dins de la mateixa DBF.
  • Thiessen, RegioPNT, RegMult: S'ha implementat una sintaxi unificada en la selecció per atributs independentment de si el fitxer sobre el qual aplica la selecció és en format REL1 o REL4, eliminant la sintaxi TAULA i CAMP usada en fitxers en format REL1 i adoptant la sintaxi d'accés a camp BD4, ja usada en els fitxers en format REL4.
  • ArcInfMM, WCanviRe, CanviRes: S'ha adaptat l'aplicació perquè, si és cridada des del MiraMon amb les opcions adequades, el resultat de la seva execució sigui obert al MiraMon.
  • WCanviRe: S'ha incorporat les funcionalitats d'utilitzar els fitxers recents com a fonts d'entrada.