Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 15-05-2014
Versió: 7.2e
Descripció:
  • VecSelec: S'ha donat suport al format SHP en efectuar seleccions per atribut.