Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 12-05-2014
Versió: 7.2e
Descripció:
  • MM32: En les reprojeccions al vol, s'evita que el programa consideri els mapes que contenen directament un gràfic (histograma, perfil hipsomètric, etc) com a susceptibles de ser reprojectats al vol a sistemes de referència cartogràfics.
  • MM32: En iniciar l'edició d'atributs vectorials s'ha evitat mostrar la caixa per a introduir nous atributs ja que, donat que el programa sempre mostra els atributs de l'objecte a editar quan el seleccionem, no resultava útil.