Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 24-04-2014
Versió: 7.2e
Descripció:
  • MM32: S'ha incorporat la capacitat de crear, modificar i eliminar anotacions tant de tipus punt (amb i sense text o icona, etc), línia (amb la possibilitat de convertir-les en fletxes, canviar color i gruix, etc), com polígon (amb color, nivell de transparència, etc). Les anotacions representen una alternativa ràpida d'addició d'elements informatius als mapes sense haver de definir (digitalitzar) capes SIG de manera formal. IMPORTANT: Per a una plena funcionalitat cal actualitzar correctament el MiraMon i, en particular, que es copiï en el directori simbols\geometria els símbols corresponents (got_not.emf, etc).
  • SHPTop: S'ha evitat un missatge incorrecte "Les unitats planimètriques són massa detallades i l'àrea excedeix el màxim permès" que apareixia en alguns casos.