Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 07-01-2014
Versió: 7.2a
Descripció:
  • WEstdGru, WAtriPol, WBufdist, WCiclar, WEstdCam, WCombiCap, WLinArc: S'ha incorporat a aquestes aplicacions les funcionalitats d'utilitzar els fitxers recents com a fonts d'entrada, així com l'importador de formats general.
  • WCorrGeom, WCanviPrj, WRetalla, WVecSele: S'ha incorporat a aquestes aplicacions les funcionalitats d'utilitzar els fitxers recents com a fonts d'entrada.
  • WCiclar: S'ha fet que l'aplicació suporti DBF esteses.
  • WLinArc: S'ha fet que l'aplicació suporti DBF esteses.