Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 10-12-2013
Versió: 7.1j
Descripció:
  • CanviPrj: S'ha corregit un error que es presentava en reprojectar arcs o polígons amb molts registres.
  • MMZ: S'ha incorporat la compressió de fitxers ArcSDE. Si es demana l'opció de compressió per a distribució a Internet, el programa converteix les dades SDE en arxius del MiraMon durant la compressió i així els usuaris de l'MMZ no cal que tinguis accés als serveis ArcSDE. Aquest comportament és similar al preexistent en la compressió de bases de dades accedides a través de l'ODBC, que es converteixen a taules DBF, o a taules DBF esteses si és necessari. Només en el cas de les capes ArcSDE, i per tal d'evitar de comprimir bases massa grans (en general, les capes grans de l'ArcSDE no solen estar tallades en fulls), el programa només inclou els objectes que queden inclosos totalment o parcialment dins l'àmbit del mapa.
  • MiraMon (MSA): S'ha adoptat un nou esquema de llinatge a les metadades. Ara en comptes de propagar una llista de processos a cada capa en cada pas, la capa final es vincula a través del darrer procés a les metadades de fonts de dades (que al seu torn tenen documentats els processos previs). També es documenta cada paràmetre de cada procés per separat. Les MSA distribuïdes a partir del dia d'avui aniran adoptant aquest nou estil de llinatge. És possible recuperar un comportament similar a l'antic a partir d'activar el paràmetre EstilLlinatge del MiraMon.par.
  • GeMM: S'ha redissenyat la pestanya del llinatge. El llinatge es mostra ara com un arbre de processos i fonts entrellaçats des de la capa final fins a les fonts originals. Els paràmetres de cada procés es mostren de manera individual. El botó dret dins de l'arbre permet una més fàcil edició del flux de treball que ha donat lloc a la capa. Si l'usuari necessita esborrar una capa intermèdia, cal que abans hereti el seu llinatge amb el GeMM per no perdre tota la història.