Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 08-10-2013
Versió: 7.1h
Descripció:
  • AreaSGN: S'ha modificat molt lleugerament el càlcul de les covariàncies; el canvi consisteix a dividir entre el nombre de mostres-1 quan el nombre de mostres és inferior a 75. Alhora, s'ha afegit un missatge d'advertiment (que no atura l'execució) quan el nombre de mostres és inferior al nombre de bandes.