Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 17-07-2013
Versió: 7.1h
Descripció:
  • GesTop: S'ha afegit una opció (5) que marca com a topologia garantida un fitxer vectorial estructurat que no tenia la topologia garantida. És important notar que aquesta nova opció canvia aquesta propietat sense fer cap tipus de verificació i, per tant, és l'usuari el responsable d'analitzar aquesta garantia de topologia verificada. Cal recordar que aquest mòdul (GestTop) és una excepció i la resta de mòduls del MiraMon generen les noves capes d'acord amb el resultat de l'anàlisia topològica.
  • Illum: S'ha corregit un error introduït recentment (Versió: 7.1f, 04-03-2013) d'interpretació de la línia de comanda que afectava només a un cas molt específic: opció=1 i N_veïns_o_grau=1,2,3. En aquest cas el programa no generava cap resultat.
  • GestTop: S'ha creat una nova opció (5) que marca el bit de topologia garantida en la capçalera del fitxer topològic. Aquesta opció només ha de ser usada per usuaris molt avançats, amb profund coneixement de la base a la qual s'aplica aquesta excepció de documentació per una via no convencional.