Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 18-05-2013
Versió: 7.1h
Descripció:
  • MMZ: L'eina de descompressió de fitxers MMZ permet comprimir i descomprimir fitxers MMZX que segueixen l'estàndard ISO 29500-2 Office Open XML File Formats _ Open Packaging Conventions (OPC). Aquests fitxers poden ser descomprimits amb una eina de descompressió de fitxers ZIP i poden ser visualitzats amb eines genèriques de visualització de fitxers OPC, com ara el programa PackageExplorer 3.0 RC1 (escrit per Wouter van Vugt) que permet visualitzar el contingut del fitxer comprimit i les relacions entre les seves parts internes. Les versions modernes de l'eina de programació VisualStudio també incorporen eines de visualització de fitxers OPC. Tant el paquet Office 2007 o superior com el sistema operatiu Windows Vista i superiors porten llibreries que permeten construir fàcilment programes pel tractament d'aquest tipus de fitxers. El format MMZX permet superar la limitació de 2Gbyte de mida, el que prepara el terreny perquè en un futur immediat se suportin grans fitxers comprimits del MiraMon.
  • MM32: Se suporta la lectura dels fitxers MMZ de nova generació (vegeu notes sobre l'MMZ del 24-03-2013), fitxers ZIP que continguin capes de MiraMon (sense necessitat de descomprimir-los manualment) i els nous fitxers MMZX (que segueixen l'estàndard ISO 29500-2).
  • MMZ: S'ha donat suport a la DBF estesa en fitxers comprimits MMZ i MMZX.