Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 24-01-2013
Versió: 7.1a
Descripció:
  • MiraMon: S'ha incorporat a les taules de geodčsia dos nous sistemes de referčncia, "Gauss-Kruger-Qatar-QND" i "lat/long-QND", referits tot dos al dątum nacional de Qatar (Qatar National Datum, QND), i respectivament en projeccions Transversa Mercator i longitud-latitud.
  • MM32 i GeMM: Determinades combinacions de drivers ODBC i versions de Windows (per exemple: MS Excel i Windows 7), produeixen un error de cursor desconegut en connectar amb la base de dades. S'ha implementat una finestra que informa d'aquest error i del cursor que s'usarą i que permet indicar que si es vol continuar essent o no informat durant una sessió del MiraMon.
  • MM32: S'ha millorat l'estabilitat del programa quan un usuari demana un canvi en la taula de simbolització i errņniament tria una taula amb un format equivocat; o sigui, tria un fitxer DBF que no té l'estructura adequada d'una taula de simbolització (probablement la confon amb una taula principal o associada).